Algemene Ledenvergadering

De jaarvergadering 2016 vond dit maal plaats op dinsdag 7 maart 2017.

Alle stukken waren bijtijds toegezonden aan de leden van de vereniging, zodat niets deze statutair vastgestelde bijeenkomst in de weg stond, temeer daar tijdens deze bijeenkomst, op een enkeling na, alle leden aanwezig waren. Het minimaal aantal personen, het quorum, om vergadering en stemprocedure geldig te laten verlopen, was dientengevolge aanwezig.                                                                                                                                                                 Toen de voorzitter om half acht het woord nam, wist een ieder dan ook van de hoed en de rand en was deze bijeenkomst, zoals het ook hoort te zijn, een formaliteit, in de goede zin van het woord, welteverstaan! Enkele punten waar iets langer bij stil werd gestaan waren:

De verlies- en winstrekening, liet een batig saldo zien van € 2416,12. Voorwaar een mooi resultaat. Dit bedrag wordt toegevoegd aan een drietal voorzieningen. De kascommissie heeft de financiële administratie over het boekjaar 2016 doorgespit en kwam tot de conclusie dat alles naar wens was verlopen en stelde de leden tijdens deze vergadering dan ook voor de penningmeester, Theo Egging, te dechargeren, hetgeen geschiedde.                                                             Op dat moment kwam er een einde aan een tien jaar penningmeesterschap van Theo en droeg hij het stokje over aan Bert Steenbergen. Voor al deze inspanning was Theo eerder in het jaar al als lid van verdienste van de vereniging benoemd. De voordracht door het bestuur van Bert als penningmeester werd zonder hoofdelijke stemming door de leden overgenomen.                                                                                                                                                                             De eerste handeling van de nieuwe penningmeester bestond uit het aanbieden en toelichten van de begroting 2017. De leden konden hiermee instemmen onder toezegging dat mochten er zich onverhoopt grote verschuivingen dan wel grote overschrijdingen aandienen, de penningmeester – lees: het bestuur- de leden hiervan tijdig op de hoogte stelt. Een formaliteit derhalve.                                                                                                                                                         Het jaarverslag 2016 gaf te zien dat we in dat jaar een record aantal optredens mochten bijschrijven. Liefst 39 maal traden de maatjes op, met als hoogtepunten de optredens in de Erker in Schiedam, om de Battle of the Shanties, de Visserijdagen in Bruinisse, het Shantyfestival in Willemstad, de Brandersfeesten in Schiedam, het Binnenhalen van de Balder in Vlaardingen, en, niet te vergeten, de vele  optredens op de Rotterdamse Cruiseterminal bij aankomst/ vertrek van cruiseschepen.                                                                                                                                                               Het voorstel om een Muziekcommissie als adviescommissie van het bestuur aan te stellen, met als voornaamste takenpakket de samenstelling van het repertoire, wijzigingen van het repertoire, het ontvangen, beoordelen en terugkoppelen van suggesties/voorstellen van de leden betreffende het repertoire, de choreografie, de wijze van muzikale ondersteuning etc.etc., werd volmondig door de leden overgenomen.                                                               Tenslotte valt nog een enkel woord te zeggen over de mogelijkheid om onze Vissersvrouwen in de gelegenheid te stellen als soliste bij het koor te fungeren. 100 jaar nadat de vrouwen passief stemrecht kregen, in 1917, hadden wij in 2017 een discussie of vrouwen bij ons als soliste mochten optreden!  Reden voor deze discussie is dat, statutair, alleen mannen lid kunnen worden van onze vereniging. Eindconclusie: in voorkomende omstandigheden mogen de Vissersvrouwen bij ons als soliste optreden!

Moge het jaar 2017 in grote lijnen overeenkomen met het jaar er voor!

Maatje Henk

Geef een antwoord